Taler vi nok sammen om sikkerhed, trivsel og stress?

 

Som freelancere og selvståndige i hranchen har vi sjældent tid til sammen at reflektere over arbejdsmiljøet på produktionerne. Produktioner går hurtigt, og nogle gange for hurtigt.  At reflektere og evaluere under og efter produktioner er enormt vigtigt, for at vi kan forbedre arbejdsmiljøet.  Når vi ikke gør det, så går nyttig viden tabt for alle

Fundamentalt er vi fælles om at sikre alles sikkerhed og det gode arbejdsmiljø. Men producenterne skal komme på banen og tage deres lovpligtige ansvar på sig.  Producenterne skal sørge for, at de forskellige arbejdsmiljøregler efterleves, og at medarbejderne bliver hørt.

Bryd tabuet og tal sammen om arbejdsmiljø, din trivsel og sikkerhed. 

Ingen skal være bekymrede for deres job og fremtiden, hvis de tager egen og andres trivsel og sikkerhed alvorligt i produktionsmiljøet.

God trivsel er til alles fordel, og giver sandsynligvis bedre programmer og film.

Vi har lavet denne Quick Guide til dig, om hvad du, som minimum, skal holde øje med. 

Hvad er egentlig Arbejdsmiljølovgivningens udgangspunkt?  

Kernen i arbejdsmiljølovgivningen handler om, at ansatte og ledelse skal tale sammen om trivsel, stress og sikkerhed.  Og løse problemerne sammen.  Det er derfor et positivt påbud, som vi bør tage alvorligt – og realisere i produktionshusene og på de enkelte produktioner.  

Arbejdsmiljølovgivningen skaber rammerne for, at produktionsselskaberne selv løser sikkerheds – og trivselsproblemer, ved bl.a. at få vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og kontrol fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen handler ikke om at stoppe Film og TV-produktioner, men for at skabe et miljø, hvor vi kan løse problemerne sammen, i dialog.

1

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde. 
Selvklart for dummies, men passer du ordentlig på dig selv?

2

Det er lederen/producenten, som er ansvarlig for arbejdsmiljøet – eller dennes produktionsleder. 
Samtidig er alle medarbejdere ansvarlige for at forebygge skader, ulykker og nærulykker. 
Du har derfor også et ansvar for at melde problemer videre til de ansvarlige – f.eks. den tillidsvalgte.

3

Lederen/producenten skal føre effektivt tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Lederen/producenten har ansvaret – ikke arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentanten.

4

Produktionsselskaber med under 10 ansatte (inkl. fastansatte, freelancere, praktikanter, projekt- og timeansatte) skal systematisere arbejdsmiljø og sikkerhed med ansatte.  Arbejdsmiljø skal også drøftes årligt med alle.
Produktionsselskaber med over 10 ansatte (inkl. freelancere, praktikanter, projekt- og timeansatte) skal have
  • en arbejdsmiljørepræsentant valgt af ansatte,
  • en arbejdsmljøorganisation (AMO),
  • en årlig arbejdspladsvurdering.

5

settet eller udeproduktioner skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation (AMO), når der er mindst 5 ansatte over 14 dage.
Hvis der er færre ansatte, som f.eks. når en VJ arbejder alene eller med lydtekniker og tilrettelægger, så hører disse under hjemmearbejdspladsens AMO.
En AMO består af en arbejdsmiljørepræsentant valgt af ansatte, en arbejdsleder og en leder/producent.

6

Før optagelser:
Der skal udarbejdes en sikkerhedsvurdering før optagelser.  Alle med eget firma under produktioner skal være med for sammen at lave denne vurdering.  Før produktionen går i gang ! 
En selvstændig har selv ansvar for sikkerhed, men når mange selvstændige arbejder sammen på produktioner, er netop en samordningsaftale essentiel.  Ved større produktioner har producenten ansvaret for sikkerheden.  
Derfor er mødet forinden vigtigt.  
Vi anbefaler: På første møde/briefing bør der vælges en ansvarlig for sikkerheden.

7

Under optagelser:
Når der er mindst 5 ansatte på optagelser, skal der være en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som består af en sikkerhedsrepræsentant, en arbejdsmiljøleder og en formand. 
Ansatte inkluderer alle, dvs. også timeansatte, freelancere, elever, foruden fastansatte.
Vi anbefaler: På første møde/briefing bør der vælges en ansvarlig for sikkerheden.

8

Arbejdsulykker skal af producenten meldes til Arbejdsskadestyrelsen – snarest eller inden 9 dage.
Du kan også selv melde dette.  Vi kan ikke være tjent med underrapportering af arbejdsulykker.
Det skal meldes til: easy.aes.dk. 

9

Det er vigtigt at finde årsagerne til ulykker eller nærulykker for at kunne forebygge effektivt
Tag billeder, spørg vidner. 
Sæt først fokus på årsager og forbedringer fremfor ansvar. 
Vi skal løse problemerne, ikke stoppe produktioner.

10

Husk 11 timers reglen, og hviledøgnet hver uge
Der skal være 11 timer mellem hvert fremmøde på arbejdspladsen.  Dette inkluderer også rejse fra og til location.  
Bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet: Kapitel 3. § 13. Rejsetid til og fra et andet arbejdssted end det faste betragtes ikke som hvileperiode eller fridøgn i det omfang, den overstiger de ansattes normale rejsetid til arbejdsstedet.
Ulykker sker tit, når folk er trætte og udmattede, så det er værd at huske denne regel.
I særlige tilfælde kan 11 timers reglen ændres til en 8 timers hvileperiode.  Det gælder kun i særlige tilfælde, hvis den som udfører arbejdet har særligt nødvendige kompetencer.  Det kan også kun gentages et begrænset antal gange på et år. 
Læs mere her fra lovgivningen om arbejdstid:  Retsinformation.

11

Ubegrænset arbejde
Hvis man har en kontrakt på f.eks. jobløn, bruttoløn eller der står i kontrakten, at du skal arbejde 37 timer og forvente overarbejde, men ingen overarbejdstidsbetaling og ingen afspadsering, så kan din arbejdstid jo blive ret voldsom.  Og din timeløn lille.
Som ansat på jobløb bør man tælle sine timer, og sigte mod en 37 timers arbejdsuge.   Man kan også få indskrevet i kontrakten at overarbejde skal begrænses til f.eks. maks. 45 timer.  Derefter bør man få udbetalt løn for overarbejde.
Ifølge EU lovgivning må man arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen over 4 måneder.  Men for korttidsansatte og freelancere er denne regel ikke særligt brugbar.  Desuden kommer vi som freelancere sjældent over en kontrakts 3 måneders prøvetid.  Så der mangler noget i lovgivningen på et arbejdsmarked, som bliver mere og mere freelance baseret.
Videre til værktøjslinje